Thể thao

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1     1   1             1     1       1 2 1                               1                 1       1       1       00
01 14     2 2       1           1   1     1         1                     1         2       1                   1           01
02 22 2       1               1                         1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 02
03 12         1           1               1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         03
04 19   1         1 2   2 1         1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     04
05 12           1   1                   1 2   1                   1 1     1           1                           1       1 05
06 13 1       2             1           1                     1   1   1       1                         1 1     1     1     06
07 18           1     3 1           1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           07
08 12       1             1   1       1     1       1             2           1 1                         1           1     08
09 16                           2 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1 09
10 19   1     1       1 1               1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1   10
11 16                 1 1         1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1     11
12 15 1           1       1 1             1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1 12
13 14   1 1   1   1                       2         1         1           1       1           1         1 1             1   13
14 14 1               1           1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1     14
15 16 1   1     1         1         1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1       15
16 10                 1         1     1                                     1 1       3     1   1                           16
17 10         1                             1   1     1                   1   1                     1 2                   1 17
18 11             1             1 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1 18
19 21           1 1           1 1 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1 19
20 16   1         1 1   1 2   2     1           1                       1         1             1   1             1       1 20
21 15 1 1                   2               1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1   21
22 13           1 1     1         1 2                         2     1                             2         1         1     22
23 18 1   1                 1                   1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1 23
24 15   1 1       2 1 1             1           1     1       1             1   1       1   1     1                         24
25 10 1                 1   1     1                         1               1             1         2   1                   25
26 22   1   2   1 1       1 1 1     1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2   26
27 22   1       3     2   1   1 1     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1           27
28 15 1     1               1 1 1 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         28
29 10         1                             1               1   1   1     1         1           1                 1 1       29
30 19     1   1 1         1 1       1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                       30
31 32 1 1   1   1     1 2 2 1   1               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1 31
32 20     1             1 1     1   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                 32
33 17     1 1       1           1 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2 33
34 19 1 1       1 1             1       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         34
35 17   1           2 1                             1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1   35
36 14     2 1                                 1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1   36
37 13                     1 1             1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     37
38 8       1       1     1   1   1     1                 1     1                                                           38
39 21       1       1             1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 39
40 17   1     1   1     1               1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1     40
41 19 1       1       1               1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2   41
42 14 1             1         1     1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 42
43 19   1                   1             1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1         43
44 17     1   1                   2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1 44
45 19 1             1 1     1       1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     45
46 19 1   1     1   1                 1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   46
47 18       1   1 1   2 1       1       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 47
48 18     1       1   1       1 1 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1               48
49 12             1     1   1   1       1     1             1     1     1         1     1       1                           49
50 22 1                 2 1 1       1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2           50
51 12               1       1     1   2                   1           2 1 1                             1           1       51
52 9     1             1       1   1                                         1       1     1     1         1               52
53 7         1           1                               1             1   1           1                     1             53
54 17                 1 1 1 2     1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2   54
55 19     2   1 2           1 1 1 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1   55
56 8 1           1 1                         2                           2                                   1             56
57 14     1           1     1 2         1           1             1         1         1 1   1             1   1             57
58 15                   1   1 1     1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                       58
59 23     1     1             1       1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1   59
60 13   1     2     1                   1       1             1       1         1               1               2     1     60
61 13       1     2             1     1       1     1                   1             1       1           1     1         1 61
62 12       1       1           1 1       1           2                                         1 1   1         1   1       62
63 17   2                             1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1   63
64 12   1         1         1           1           1     1         1 1   1     1               1                         1 64
65 16 1       1       1       1     1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1 65
66 14   1   1             1                 1   1               2     1   1       2             1     1     1               66
67 15 1                 1     1   1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1   67
68 17       1     1       2 1   1 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                 68
69 15       1 1           1           1 2   1           1   1             1   1     1               1               2       69
70 20     1                     2               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1             70
71 18           1   2 1         1 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1     71
72 22           1 1 2 1         1     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2         72
73 14   1     1 1                 1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1   73
74 18             1       1   1         1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1         74
75 20   1 1     1                 1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1       75
76 15                       1                       1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1     76
77 15         1         2     1   1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         77
78 17             1       1   1       2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1 78
79 11                                                                         1   1 1             1       1   1   2 1 1 1   79
80 14 1 1   1                                                   1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1     80
81 21         1 1           1             1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1 81
82 24       1 1   1           2       1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1     82
83 17 1               1                       1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1 83
84 21     1 1           2     1     2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2             84
85 15     1         1   1               2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2       85
86 10                 1                               1 1 1 1     3                               1     1                   86
87 14 2 2                         1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               87
88 18   1                   2 1                       1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2 88
89 16         1         1 1     1   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1       89
90 22   1 1         2     1               2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1     90
91 19       1                 1     1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2 91
92 13 1   1 1 1                           1             2   1                 1                   1   1           1 1       92
93 16       3   1 1                               1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1       93
94 13     1     1     1 1 1       1               1   1                       1           1       1             1       1   94
95 10     1     1                   1                 2             1 1                     1 1                   1         95
96 21 1     1 1     1 1         1             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1 96
97 14   1       2     1       1   1         1     2                 1   1         1         1         1                     97
98 18       1 1   1                 1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1   98
99 11               1               1       1       1             1                     2 1                 1     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game poker Game bài Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Baccarat Trò chơi poker sòng bạc Bóng rổ trực tiếp Trò poker